Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Natuurlijk in Bloei
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle
behandelingen en activiteiten van Natuurlijk in Bloei.

Definities

a. Opdrachtnemer; Natuurlijk in Bloei
b. Opdrachtgever; De wederpartij van opdrachtnemer, te weten de cliënt
c. Overeenkomst; Een mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer betreffende een overeengekomen levering van diensten of goederen.

Bedrijfsomschrijving

Natuurlijk in Bloei is opgericht door Janneke Mastwijk en gevestigd te Borne.
Natuurlijk in Bloei is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KVK-nummer 75913879.

  1. Aanmelden/aansprakelijkheid

Aanmelden voor een behandeling geschiedt via telefonische aanmelding of via het e-mail adres vermeld op de website.
Met de aanmelding verklaart de opdrachtgever akkoord te gaan met het feit dat hij/zij op de hoogte is dat de heen en terugreis, evenals de deelname aan een behandeling geheel voor eigen risico is.
Evenals het oplopen van lichamelijk/geestelijk letsel als gevolg van deelname aan een behandeling of activiteit. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel gedurende de periode van de behandeling als de periode daarna. De opdrachtnemer is van elke vorm van aansprakelijkheid uitgesloten.

  1. Gezondheid

Een Reiki behandeling of een holistisch consult is geen vervanging voor een medische of psychologische behandeling, wel is het een waardevolle aanvulling. De opdrachtnemer stelt geen medische diagnoses.
Raadpleeg altijd een arts bij langdurige lichamelijke of psychische klachten. De opdrachtnemer gaat een inspanningsverplichting aan en geen resultaatverplichting, omdat het resultaat van teveel factoren afhankelijk is.
Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

  1. Geheimhouding

De opdrachtnemer zal niet zonder uw toestemming informatie doorgeven aan derden (ook geen e-mail adres, telefoon of mobiel nummer).
Indien opdrachtnemer op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak aangewezen wordt om toch vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, kan opdrachtgever geen schadevergoeding of schadeloosstelling van opdrachtnemer eisen.

  1. Betalingsvoorwaarden.

Betaling van een behandeling bij Natuurlijk in Bloei dient plaats te vinden na het gebruik van de dienst per pin of contant.
Een factuur wordt desgewenst via mail toegestuurd. De prijzen voor de diensten van Natuurlijk in Bloei staan online op www.natuurlijkinbloei.nl vermeld.

  1. Annuleren

Afspraken voor behandelingen, of deelname aan workshops of andere activiteiten moeten uiterlijk 24 uur vóór aanvang worden geannuleerd. De annulering dient telefonisch of via email gedaan te worden met duidelijke vermelding van naam, de datum van de afspraak en het telefoonnummer. Bij het niet annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak is de opdrachtnemer gerechtigd de gereserveerde tijd aan de cliënt in rekening te brengen.

  1. Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die nakoming verhindert, intreedt nadat de opdrachtnemer is gestart met uitvoering van de overeenkomst. Tijdens overmacht worden verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door opdrachtnemer langer duurt dan 2 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

  1. Klachtenprocedure

Klachten voorafgaand aan, tijdens of na de verrichte diensten over de verrichte diensten, dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na de afspraak schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer. De klacht dient te worden voorzien van een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving, zodat opdrachtnemer in staat is zo adequaat mogelijk te reageren. Indien er geen overeenstemming wordt bereikt, is de rechter van de zittingsplaats van het arrondissement, waaronder de woonplaats van de opdrachtnemer valt, bij uitsluiting bevoegd om van de geschillen kennis te nemen.

  1. Wetgeving

Alleen het Nederlands recht is van toepassing op alle overeenkomsten en diensten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Natuurlijk in Bloei – Janneke Mastwijk- Adres: Azelosestraat 120, 7621 BC Borne – Mobiel 06-13236397

www.natuurlijkinbloei.nl – Email: info@natuurlijkinbloei.nl – IBAN: NL44 ASNB 0781 2972 49

KVK-nummer: 75913879  – BTW-nummer: NL003021033B70

06-13236397 info@natuurlijkinbloei.nl